Strona główna
 

Zarządzenie nr 3 2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu

z dnia  20  maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz  egzaminu ósmoklasisty.

 

  1. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
    (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r.
    zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 r. poz. 871),  rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 872), art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 59 ze zm.) i wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych  z 15 maja 2020 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu w trakcie prowadzonych w Szkole zajęć, stanowiącą, załącznik nr  1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.      Wprowadza się procedurę przyjęć ucznia do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.      Wprowadza się procedurę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu do zapoznania się z procedurami, o których mowa w  § 1, w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania podczas  pracy w Szkole.

 

 

§ 3

Treść zarządzenia podaje się do wiadomości rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły, wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Szkoły oraz na tablicy informacyjnej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  22 maja 2020 r.

 

 

 

 

..........................................

(podpis dyrektora)

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl