Strona główna
 Uchwalono na podstawie: 

1) art. 106 ustawy z 7 maja 2020r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 z póź. zm) 

2) Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 25.09.2020r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu w sprawie regulaminu stołówki szkolnej. 

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych według ustalanego harmonogramu na dany rok szkolny w czasie przerw obiadowych.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej. 

§ 2

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

3) nauczyciele szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

2. Wszyscy uprawnieni do korzystania z posiłków muszą to zgłosić kierownikowi świetlicy i podpisać umowę na dany rok szkolny. 

§3

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 

3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl