Harmonogram działań
  

 PROCEDURA NADANIA IMIENIA

SZKOLE POSTAWOWEJ  NR 9 W ŻYWCU

 

1. Poszukiwanie patrona - historia podjętych działań.

1.1.  Potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości, oparcia swoich działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania, skłoniły Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców
i Samorząd Uczniowski do podjęcia działań zmierzających do wyboru patrona Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu. Nie bez znaczenia był fakt, że szkoła została przeniesiona z budynku przy ul. Podlesie do budynku gimnazjum przy ulicy Dworcowej w dzielnicy Zabłocie. Patronem gimnazjum był Jan Paweł II, którego wybrała lokalna społeczność.

 

1.2. Wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 marca 2019 r. został złożony wniosek, by wystąpić o nadanie szkole imienia. Wniosek złożyła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 – Elżbieta Kłusak. Wniosek zyskał poparcie Rady Pedagogicznej.

 

1.3.Pierwsze działania.

 

Pierwszym krokiem było stworzenie i przyjęcie Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu.

 

1.4. Przedstawienie uczniom i rodzicom wniosku Rady Pedagogicznej.

 

Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom podczas wrześniowych zebrań
z dyrektorem szkoły, a uczniom podczas godzin z wychowawcą.

 

1.5. Uzyskanie poparcia przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

 

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców zostały zapoznane ze wstępnym projektem działań i udzieliły poparcia dla wniosku Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia.

1.6. Projekt „Poszukujemy autorytetów”.

 

Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat: „Kto może być patronem naszej szkoły? Poszukujemy autorytetów”. Odbyły się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły.

Uczniowie zgłaszali swoje propozycje do wychowawców, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogli zgłaszać swoje propozycje na przygotowaną wcześniej listę wyłożoną w pokoju nauczycielskim.

1.7. Wybór Patrona.

Następnym krokiem było przeprowadzone wyborów kandydatów na patrona. Rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy wypełnili ankiety, w których oprócz postaci Jana Pawła II każdy mógł wpisać własną propozycję. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli
i pracowników szkoły, kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu został Jan Paweł II.

Wszystkie Organy Szkoły zdecydowały jednogłośnie, że Patronem Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu będzie Jan Paweł II, wcześniejszy patron Gimnazjum nr 1 w Żywcu.

2. Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury.

 

2.1.Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2.2. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego       szkołę.

2.3. Uzyskanie zgody Księdza Biskupa Romana Pindla na nadanie szkole imienia.

2.4.  Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Żywiec.

2.5.  Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.

 

 

3.  Harmonogram działań przygotowawczych.

 

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Ujęcie zadania w Rocznym Planie Pracy Szkoły.

Dyrektor szkoły + RP.

sierpień 2019r.

 

2.

Przyjęcie zadania przez Radę Pedagogiczną po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski (Roczny Plan Pracy Szkoły).

Dyrektor szkoły + RP.

wrzesień 2019r.

3.

Rozmowy na zajęciach wychowawców z uczniami na temat znaczenia:

-          wyboru patrona,

-    nadania szkole imienia.

Wychowawcy.

I semestr 2019/2020r.

4.

Spotkanie z ogółem rodziców na temat:

-          wyboru patrona,

-          nadania szkole imienia,

-     organizacji uroczystości.

Dyrektor.

20 listopada 2019r.,

 

5.

Przybliżenie wybranych postaci na forum każdej
z klas.

Wychowawcy.

I semestr 2019/2020r.

4. Harmonogram czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o patronie

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wprowadzenie zmian w programie wychowawczym klas i ich realizacja.

Lekcje wychowawcze na temat postaci i nauki Jana Pawła II.

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

wg planów wychowawczych.

2.

Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona oraz jego twórczości.

wszyscy nauczyciele

na bieżąco.

3.

Wystawa  dotycząca życia i twórczości Jana Pawła II.

J. Burzyńska – Sufa,

J. Nagórska

Marzec 2020r.

4.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Z. Piątek

Ks. Przemysław Gorzołka,

B. Romowicz

do 30 kwietnia 2020r.

5.

Plastyczna wizja postaci Jana Pawła II – konkurs dla uczniów do wykonania w domu.

A. Okrzesik

B. Karaś

M. Rypień

do 29.02.2020 r.

6

Prezentacje multimedialne „Jan Paweł II”

E. Kwiatkowska,

B. Zoń

Marzec 2020r.

7.

Mapy podróży papieskich po Polsce i świecie

B. Źródłowska

R. Gustyńska

K. Walaszek

Luty 2020r.

8.

Słowa Jana Pawła II, które noszę w sercu – konkurs literacki.

D. Kolonko

Kwiecień 2020r.

9.

„Jan Paweł II – pielgrzym” – projekt Samorządu Uczniowskiego obejmujący wszystkie klasy

Wychowawcy

J. Nagórska

Marzec 2020r.

10.

„Papież w Żywcu” wystawa

J. Fic, S. Wróbel

Maj 2020r.

12.

Warsztaty z robienia kremówek papieskich.

E. Kwiatkowska

A. Zawada

B. Zoń

M. Rypień

Kwiecień 2020r.

13.

Wystawa o Patronie szkoły przygotowana przez uczniów klasy VIII.

B. Romowicz

Luty 2020r.

14.

Wycieczka Kraków-Kalwaria Zebrzydowska „Śladami Jana Pawła II”

Wadowice – młodsze klasy.

dyrektor

wychowawcy

rodzice

Marzec 2020r.

15.

Wprowadzanie informacji o patronie, procedurach i kolejnych etapach na stronie internetowej szkoły.

M. Rypień

 

Na bieżąco

 

16.

Wprowadzanie informacji o patronie, procedurach i kolejnych etapach na portalu społecznościowym.

B. Pryszcz - Działek

Na bieżąco

 

17.

Przygotowanie „Kącika patrona” - wystawy fotografii.

K. Kaczor

kwiecień/maj 2020 r.

18.

Przygotowanie pamiątkowego napisu na elewacji budynku

Dyrektor

maj 2020 r.

19.

Zorganizowanie wystawy na sali gimnastycznej przed uroczystym nadaniem imienia szkole., nagłośnienie, oświetlenie.

P. Kłusak,

A. Szopa,

M. Staszkiewicz,

J. Pydych

A. Juraszek – Jurasz

J. Burzyńska - Sufa

18.05.2020r.

20.

Przygotowanie sali gimnastycznej (krzesła ławki, itp.)

Panie sprzątające,

P. Zoń

M. Staszkiewicz

18.05.2020r.

 

 

 

 

5. Harmonogram czynności związanych z nadaniem szkole imienia.

 

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Złożenie wniosku o nadanie szkole imienia Jana Pawła II do Burmistrza Miasta Żywca.

Dyrektor

 

2.

Przygotowanie sztandaru.

Dyrektor

Maj 2020 r.

3.

Powołanie zespołu zadaniowego, celem opracowania harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia: D. Kolonko, B. Zoń, ks. F. Magiera, ks. P. Gorzołka, Z. Piątek

Dyrektor

Wrzesień 2019r.

4.

Przygotowanie cegiełek.

B. Zoń

Listopad 2019r.

5.

Opracowanie wymaganej dokumentacji (procedura, harmonogram działań, scenariusz uroczystości, wniosek do Księdza Biskupa, Uzasadnienie wyboru, ceremoniału szkolnego postępowania ze sztandarem)

D. Kolonko

B. Zoń

IX - XI 2019r.

6.

Ułożenie scenariusza części artystycznej,

B. Pryszcz - Działek

luty 2020r.

7.

Wykonanie projektów zaproszeń, plakatów, afiszy, ogłoszeń.

Zespół  zadaniowy

Kwiecień 2020r.

8.

Opracowanie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole

Zespół  zadaniowy

Luty 2020r..

9.

Przygotowanie listy gości

Dyrektor

Marzec 2020r.

 

6.  Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości.

L.p.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wykonanie zaproszeń dla gości i ich kolportaż.

Dyrektor,

zespół zadaniowy

Kwiecień 2020r.

2.

Dekoracja korytarzy.

wychowawcy kl. I-VIII

Maj 2020r.

3.

Dekoracje sal lekcyjnych.

Wychowawcy.

Maj 2020r.

4.

Przygotowanie wystawy prac o patronie.

E. Kwiatkowska, A. Zawada, B. Karaś

Maj 2020r.

5.

Przygotowanie    części artystycznej:

-     montażu słowno -  muzycznego,

-     przedstawienia postaci patrona,    

A.Woch, M. Krzak,

P. Gorzołka

Maj 2020r.

6.

Przygotowanie dekoracji miejsca uroczystości:

-          sala gimnastyczna

-          obejście szkoły

-          Kościół

E. Galica,

E. Kwiatkowska,

B. Pryszcz - Działek

Pracownicy obsługi

Rodzice

Maj 2020r.

7.

Wyznaczenie i wyćwiczenie pocztu sztandarowego

J. Nagórska

od 1 marca 2020r.

8.

Przygotowanie uroczystości w Kościele

Księża

Dyrektor

Zespół Zadaniowy

 

9.

Próby na sali gimnastycznej

nauczyciele odpowiedzialni

od 1 marca 2020r.

10.

Przygotowanie poczęstunku + dekoracja stołu.

L. Łatanik

A. Zawada

A. Motowidło

Panie Kucharki

 

11.

Uroczystość Nadania Imienia Szkole

 

Maj 2020r.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl